Реклама

 •  
   

  Ліричні жанри

   

  Гімн (від грецького hymnos — уро­

  чиста пісня) — урочистий музичний

  твір програмного звучання. Існують

  державні гімни, що поряд з гербом

  і прапором символізують державу і

  є одним з атрибутів незалежності

  Найпопулярнішим українським

  національним гімном з другої поло­

  вини XIX ст. стала пісня-гімн «Ще

  не вмерла України…» (слова Павла

  Чубинського, музика Михайла

  Вербицького).

  Крім державного, існують гімни

  революційні, військові, партійні,

  релігійні, на честь видатних подій,

  героїв тощо. Відомі ще такі пісні-

  гімни, як «Боже великий, єдиний

  нам Україну храни» (слова О. Ко-

  ниського, музика М. Лисенка), «Ой у

  лузі червона калина» (гімн Українсь­

  ких січових стрільців), «Заповіт» Та­

  раса Шевченка. Ці твори виконують

  стоячи.

  Дифірамб (від грецького dithyram-

  bos — пісня на честь бога Діоніса) —

  один з різновидів давньогрецької

  лірики, близький до оди чи гімну.

  Виконувався спочатку на святі зби­

  рання винограду. У новоєвропей­

  ській літературі — вірш, позначений

  надмірним звеличенням певної особи

  або події. Тепер досить часто цей

  термін уживаний в іронічному зна­

  ченні, коли йдеться про надмірне

  вихваляння когось або чогось.

  Думка (дума) — жанр невеликої

  медитативно-елегійної (журливої)

  поезії, іноді баладного змісту, який

  був поширений у творчості українсь­

  ких письменників-романтиків пер­

  шої половини XIX ст. та використо­

  вувалися для позначення народних

  пісень такого ж змісту в тогочасних

  фольклорних збірниках. В україн­

  ся настрої журби, смутку, мелан­

  холії. У ньому часто звучать скарги

  на життєві незгоди, містяться гіркі

  Епіталама (від грецького epithala-

  mios — весільний, шлюбний) — у

  давньогрецькій ліриці — пісня на

  честь молодого подружжя, яка вико­

  нувалася після шлюбних урочистос­

  тей. У пізніші часи — будь-який твір

  панегіричного характеру, написаний

  з нагоди одруження.

  Епітафія (від грецького epitaphios

  — надгробне (слово)) — надмогиль­

  ний напис у віршах чи прозі.

  Ліричний портрет — це вірш, у

  якому подано характеристику реаль­

  ної людини, розкрито її внутрішній

  світ, належність до якоїсь професії.

  Прикладами ліричного портрета мо­

  жуть бути вірші «Шевченко», «Шо-

  пен» М. Рильського.

  Медитація (від латинського medi-

  tatio — роздум) — вірш філософсько­

  глибокі роздуми про деякі важливі

  проблеми, інколи глобального зна­

  чення (життя і смерть, дружба і ко­

  хання, людина і природа). Особливо­

  го поширення цей жанр набув у по­

  езії сентименталістів і романтиків.

  Активно використовується він і в су­

  Ода (від грецького oda — пісня) —

  первісно пісня на будь-яку тему, що

  виконувалася в Стародавній Греції

  хором під музичний супровід, пізні­

  ше — хвалебний вірш, присвячений

  уславленню важливих історичних

  подій або видатних осіб. Стиль таких

  творів особливо врочистий, з елемен­

  тами патетики.

  Панегірик (від грецького pane-

  gyrikos logos — урочиста промова) —

  урочиста похвальна промова, яка ви­

  конувалася на народних зборах. Па­

  негірик звичайно присвячувався пев­

  ним видатним особам, суспільним

  діячам, полководцям і т. ін. вихва­

  ляв їхні діяння. Панегіриком тепер

  часто називають таку похвалу, яка

  втрачає міру об’єктивності й більше

  скидається на підлабузництво, ніж

  на справедливу оцінку.

  Пісня (давньоруське співати) —

  вірш ліричного або ліро-епічного ха­

  рактеру, мелодичний за своїм інто­

  наційним малюнком і призначений

  для співу. Розрізняють два види пі­

  сень — народні та літературні.

  Літературні пісні часто фольклоризу-

  ються, стаючи популярними й поши­

  рюючись серед народу. Народні пісні

  (текст чи мелодія або й те, й інше)

  часто слугують основою для побудови

  В українській літературі цей жанр

  особливої популярності набуває в

  XIX ст. Провідне місце в ній посіда­

  УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА

  М. Петренка, «Повій, вітре, на

  Вкраїну» С. Руданського, «Стоїть го­

  ра високая» Л. Глібова. У сучасній

  ліриці популярними є пісні на слова

  А. Малишка, В. Симоненка, Д. Пав-

  личка, М. Луківа.

  Послання — епістолярно-публі­

  цистичний вірш, написаний у формі

  звернення до певної реальної особи

  (іноді до багатьох осіб). Зміст

  віршових послань може бути найріз­

  номанітнішим: від дружнього обміну

  думками до політичних декларацій,

  філософських узагальнень, естетич­

  них програм. Цей жанр широко

  представлений в українській літера­

  турі. Класикою стали вірші Т. Шев­

  ченка «І мертвим, і живим, і нена­

  родженим землякам моїм в Україні і

  не в Україні моє дружнєє посланіє»,

  «Гоголю», «Марку Вовчку», «До Ос­

  нов’яненка», «М. Костомарову».

  Псалми (від грецького psa. lm. os —

  пісня) — жанр духовної лірики.

  Перші псалми, зібрані в Псалтирі,

  приписуються біблійному цареві Да­

  виду. В цей біблійний текст увійшло

  150 псалмів. У східнослов’янських

  культурах Псалтир став відомим з

  XI ст. й використовувався для нав­

  чання: за ним учили грамоти і

  співам, намагалися тлумачити вира­

  жені в ньому ідеї та образи. В ук­

  раїнській літературі цей жанр має ба­

  гату історію. Він був досить пошире­

  ним у ХУІІ-ХУІІІ ст. у творчості

  «мандрівних дяків», уходив до ре­

  пертуару сліпих ліриків.

  Специфічним різновидом псалмів є

  ліричні вірші Г. Сковороди, Що

  ввійшли до збірки «Сад божествен­

  них пісень». Цикл творів під назвою

  «Давидові псалми» належить

  Т. Шевченкові. У літературі XX ст.

  до цього жанру вдавалися Є. Мала-

  нюк, Д. Павличко.

  Романс (від французького ro­

  mance, від roman — романський) —

  сольна лірична пісня, здебільшого

  про кохання, виконується із супрово­

  дом. Широковідомі романси на вірші

  російських поетів О. Пушкіна,

  Ф. Тютчева, А. Фета, С. Єсеніна.

  Розквіт цього жанру в Україні припа­

  дає на XIX — початок XX ст.

  (Є. Гребінка, А. Кримський, Леся

  Українка).

  Сонет (від італійського sonetto, від

  латинського sonus — звук) — ка­

  нонічний жанр ліричного вірша, який

  складається з двох катренів і двох

  терцетів (терцин), написаних пере­

  важно п’ятистопним ямбом. Час ви­

   



 • На главную